سامانه های حفاظتی و ارتباطی - امن افزا نوین گستر

سامانه های حفاظتی و ارتباطی

خدمات

سیستم پلاک خوانی و پردازش تصویر امن افزا

سیستم پلاک خوانی و پردازش تصویر امن افزا

سامانه ارتباط داخلی شرکت امن افزا

سامانه ارتباط داخلی شرکت امن افزا

سیستم موازی اعلام خطر حمله هوایی امن افزا

سیستم موازی اعلام خطر حمله هوایی امن افزا

بی سیم پرتابل شرکت امن افزا

بی سیم پرتابل شرکت امن افزا

سیستم ارتباط رادیویی زیرسطحی شرکت امن افزا

سیستم ارتباط رادیویی زیرسطحی شرکت امن افزا

سامانه تکرار کننده آفلاین شرکت امن افزا

سامانه تکرار کننده آفلاین شرکت امن افزا

آنتن های تولیدی شرکت امن افزا

آنتن های تولیدی شرکت امن افزا

© copyright 2018 Amn Afza Novin Gostar . All rights reserved
Design By ParsianGroup.com